image1 image2 image3
logo

Regulamin zakupu biletów poprzez stronę internetową

REGULAMIN

zakupu biletów poprzez stronę internetową

www.kinostarowka.com.pl

za pomocą systemu Ekobilet

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.kinostarowka.com.pl oraz zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu.

2. Administratorem strony internetowej www.kinostarowka.com.pl jest Sandomierskie Centrum Kultury (dalej SCK) z siedzibą w Sandomierzu, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz.

3. Widz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu.

 

§ 2. ZAKUP BILETU

1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony www.kinostarowka.com.pl i systemu Ekobilet zamówienia na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.

2. Złożenie zamówienia na bilet następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „kup bilet” oraz wykonanie kolejnych następujących po sobie czynności w systemie.

3. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 60 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane, o czym widz zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.

4. SCK ma prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem strony www.kinostarowka.com.pl przy czym złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia danego seansu, chyba że SCK postanowi inaczej.

5. Zamawiając bilet ulgowy widz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem w kasie kina stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownie – są nieważne.

 

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Bilety zamówione przy pomocy Systemu Ekobilet możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą widz zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Widz ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo

w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z opłatą transakcyjną.

4. Ceny wskazane na stronach Systemu Ekobilet oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej kwotowo, o cenie Biletu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu przed ostatecznym potwierdzeniem przez widza woli dokonania zakupu.

 

§ 4. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

  1. Po dokonaniu płatności widz otrzyma bilet w formie:

  • e-mail oraz w zakładce około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia – na adres email widza zostanie wysłana wiadomość zawierająca bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF, oraz

  • SMS około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na numer telefonu komórkowego podanego przez widza – do widza zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik ( adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy widza zostanie pobrany bilet w postaci fotokodu.

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie email jest:

a) komputer z przeglądarką internetową, która musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,

b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

3. Warunkiem otrzymania biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego obsługującego wiadomości SMS.

4. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi kina obsługującemu

kasę biletową:

a) telefonu komórkowego z wyświetlonym fotokodem lub wydruku w kolorze

czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,

b) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.

5. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu.

6. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego

realizacji, pracownik kina jest upoważniony do zażądania okazania przez widza także

dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 4 pkt 2,6

niniejszego regulaminu, widz nie jest uprawniony do udziału w seansie, ani żądania od SCK zamiany biletu na inny, ani też żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

8. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim.

W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób z tym samym biletem upoważnioną

do udziału w seansie będzie wyłącznie osoba, która okaże bilet jako pierwsza.

9. W przypadku, gdy widz opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu, powinien

okazać pracownikowi kina bilet w sposób wskazany w pkt 4 powyżej pod rygorem

utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu.

 

§ 5. ZWROT BILETU

1. Bilet niezrealizowany w sposób wskazany w § 4 niniejszego regulaminu nie podlega

wymianie lub zwrotowi, chyba, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:

a) w przypadku, gdy fotokod nie będzie możliwy do odczytania w kinie, mimo

spełniania wymagań określonych w § 4 pkt 2 i 6 niniejszego regulaminu,

b) w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego

rozpoczęciu, o co najmniej 30 minut,

c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie SCK.

3. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:

w kasie kina lub w formie e-mail w dniu odwołanego seansu, na który zakupiono bilet.

4. W przypadku określonym w § 5 pkt 2 lit. a, b) niniejszego regulaminu widz ma prawo

do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w kasie kina, w którym bilet miał być zrealizowany. Zwrot nastąpi po okazaniu biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub uczniowskiej), oraz adresu e-mail, który został wpisany podczas rejestracji.

5. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie kina widz otrzyma zwrot płatności

gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika kina.

W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację

o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu w najkrótszym możliwym terminie.

6. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail, SCK w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

 

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży biletów

za pośrednictwem strony www.kinostarowka.com.pl i systemu ekobilet należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego miesiąca od daty powzięcia przez widza informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.

O momencie uwzględnienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres

wskazany w pkt 1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu

nie będzie rozpatrywana.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres widza, numer telefonu, adres e-mail (podany przez widza w zamówieniu), 9 –cyfrowy kod biletu, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

1. SCK jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widzów.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem

przez widza z systemu sprzedaży biletów za pośrednictwem strony kinostarowka.com.pl i systemu ekobilet.

3. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne

do zakupu biletu. Widzowi udostępniającemu dane osobowe

przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 8. POSTANOWENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasie, oraz na stronie internetowej Kina Starówka. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólny regulamin Kina Starówka.

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

3. SCK zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszania możliwości zakupu wszystkich, lub niektórych biletów za pośrednictwem strony www.kinostarowka.com.pl i systemu ekobilet.

4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące

przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki stron.

 

 

pisf

StowarzyszenieKinStudyjnych logo

spkc-logo

SiecKinStudyjnych Logo

FINA logo kolor

2024  KINO STARÓWKA - Sandomierskie Centrum Kultury   globbers joomla templates